ކިހާދޫ ސްކޫލް، ބ. ކިހާދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

ޕްރައިމަރީ ޓީޗަރ (ވަގުތީ) މަޤާމްގެ ސްކްރީނިންގޝީޓް އާއްމުކުރުން

24 ޖެނުއަރީ 2024 ގައި މިސްކޫލުން ކުރި އިޢުލާން ނަންބަރު  GS-131/IUL/2024/002 އާއި ގުޅިގެން ޕްރައިމަރީ ޓީޗަރ (ވަގުތީ) މަޤާމަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް އާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ. މި ޝީޓާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާ އެއް އޮތްނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށައެޅުމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ[email protected] އަށެވެ.

06 ފެބްރުއަރީ 2024

06 ފެބުރުވަރީ 2024
ހޯދާ