މިނިސްޓްރީ އޮފް އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް އެނިމަލް ވެލްފެއަރ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޑިރެކްޓަރ ( ޕްރޮކިޔުމަންޓް ) – ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

މިމިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރުIUL)492-HR/492/2024/10   ) ( 23 ޖަނަވަރީ 2024 )  އިޢުލާނާ  ގުޅިގެން ޑިރެކްޓަރ މަޤާމަށް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ  ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް މި އިޢުލާނާއެކު އާންމުކުރީމެވެ.

ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް އާއި މެދު އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ،  ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  މިމިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީމެއިލް ކުރައްވާނީ [email protected] އެވެ.

01 ފެބުރުވަރީ 2024
ހޯދާ