މިނިސްޓްރީ އޮފް އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް އެނިމަލް ވެލްފެއަރ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 4) – A2 ޝީޓް

މިމިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރުIUL)492-HR/492/2024/7   ) ( 17 ޖަނަވަރީ 2024 )  އިޢުލާނާ  ގުޅިގެން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމަށް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ  A2 ޝީޓް މި އިޢުލާނާއެކު އާންމުކުރީމެވެ.

A2 ޝީޓް އާއި މެދު އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިމިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީމެއިލް ކުރައްވާނީ [email protected] އެވެ.

01 ފެބުރުވަރީ 2024
ހޯދާ