މާފަރު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 4) މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ(A2 ޝީޓް)

މިސްކޫލުގެ އިޢުލާން ނަންބަރު GS115/2024/01  އާ ގުޅިގެން  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް އެދި

ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ A2 ޝީޓް އާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރީމެވެ. މި A2 ޝީޓާ ގުޅިގެން

ޝަކުވާ އެއް އޮތްނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށައެޅުމަށް އީމެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށެވެ.

ގުޅުއްވާނީ 6560574 އަށެވެ.

30 ޖަނަވަރީ 2024
ހޯދާ