މިނިސްޓްރީ އޮފް އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް އެނިމަލް ވެލްފެއަރ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

މިމިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު (IUL)492-HR/492/2024/7  ( 17 ޖަނަވަރީ 2024 )  އިޢުލާނާ  ގުޅިގެން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމަށް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ  ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް މި އިޢުލާނާއެކު އާންމުކުރީމެވެ.

ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް އާއި މެދު އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ،  ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  މިމިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީމެއިލް ކުރައްވާނީ [email protected] އެވެ.

27 ޖަނަވަރީ 2024
ހޯދާ