ރަސްމާދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ގުދަނެއް ކުއްޔަށް ހިފުމާއި ގުޅޭ

މި ސްކޫލްގެ ބޭނުމަށް ގުދަނެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ސެސަން އޮންނާނީ 29 ޖަނަވަރީ 2024 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 13:00 ގައި ރަސްމާދޫ ސްކޫލް އެސް.އެމް.ޓީ ރޫމްގައެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުން އޮންނާނީ 5 ފެބުރުއަރީ 2024 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 13:00 ގައި ރަސްމާދޫ ސްކޫލް އެސް.އެމް.ޓީ ރޫމްގަ ގައެވެ.

    މިކަމާގުޅޭ މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު ދެވެންނެތްކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

24 ޖަނަވަރީ 2024
ހޯދާ