އަބޫބަކުރު ސްކޫލް، ގދ. ތިނަދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު (މި ސްކޫލުގެ އުތުރުފަރާތު ފާރު އާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް)

މި އިޢުލާންވަނީ 06 ފެބުރުވަރީ 2024 10:35 ގައި ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.


އިޢުލާން

މި ސްކޫލްގެ އިރުމަތިފަރާތު ފާރުތަޅައި އަލުން ފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް.

މަސައްކަތް

މި ބީލަމަކީ އަބޫބަކުރު ސްކޫލްގެ އިރުމަތިފަރާތު ފާރު (ސެކިއުރިޓީ ޕޯސްޓް ނުލައި )  ތަޅައި  ސްކޫލުންދޭ ކުރެހުމާ އެގޮތަށް އަލުން ފާރު ރޭނުމަށް ހުޅުވާލާ ބީލަމެކެވެ.

ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން:

01 ފެބްރުއަރީ 2024 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން މި ސްކޫލުގެ އީ.މެއިލް  [email protected]  ފޮނުއްވައިގެން ނުވަތަ މި އިދާރާގެ ފޯން: 6842095 އަށް ގުޅުއްވައިގެން ރެޖިސްޓަރ ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.  

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުން:

28 ޖަނަވަރީ 2024 ވާ ޖަނަވަރީ ދުވަހު 12:00 ގައި ސްކޫލްގައި އޮންނާނެވެ.

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ސުންގަޑި

 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް 04 ފެބްރުއަރީ 2024  ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 12:00  އަށް މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ފަހުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެއެވެ.

މާރކްސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް

އަގު:    70 މަރކްސް

މުއްދަތު:  20 މަރކްސް

ތަޖުރިބާ:  10 މަރކްސް

 

23 ޖަނަވަރީ 2024
ހޯދާ