މާފަރު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްކްރީނިން މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް ( އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ )

 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރުގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް އާއްމު

ކުރީމެވެ. މިޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތައި ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާއި

ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، އެކަން މިއިދާރާ އާއި ހިއްސާ ކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ.

މެއިލް: [email protected]

ފޯން ނަންބަރ 6560574 

23 ޖަނަވަރީ 2024
ހޯދާ