މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކައުންސިލްގެ އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކް މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

އިޢުލާން

 

ކައުންސިލްގެ އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކް މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

 

        މި އިދާރާއިން ދޭމައުލޫމާތު ކަރުދާހާއި އެއްގޮތަށް ކައުންސިލްގެ އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކް މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

        ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން، 30 ޖަނަވަރީ 2024 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ  14:00ގެ ކުރިން ބިޑް ރަޖިސްޓްރީ ކުރައްވާ، ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާ އެއްގޮތަށް 04 ފެބްރުއަރީ 2024 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ، ފިނިވާމަގު/ށ.ފޭދޫ އަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިމަސައްކަތާއި ގުޅިގެން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން 01 ފެބްރުއަރީ 2024 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 ގައި މިކައުންސިލްގެ މީޓިންރޫމުގައި އޮންނާނެއެވެ.

22 ޖަނަވަރީ 2024
ހޯދާ