މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މަސްޖިދުލްތަޢުބާގައި އަންހެނުން ނަމާދުކުރާބައިގައި ޕާޓިޝަން ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ

އިޢުލާން

 

މަސްޖިދުލްތަޢުބާގައި އަންހެނުން ނަމާދުކުރާބައިގައި ޕާޓިޝަން ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

 

        މި އިދާރާއިން ދޭމައުލޫމާތު ކަރުދާހާއި އެއްގޮތަށް މަސްޖިދުލްތަޢުބާގައި އަންހެނުން ނަމާދުކުރާބައިގައި ޕާޓިޝަން ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

        ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން، 24 ޖަނަވަރީ 2024 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ  14:00ގެ ކުރިން ބިޑް ރަޖިސްޓްރީ ކުރައްވާ، ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާ އެއްގޮތަށް 28 ޖަނަވަރީ 2024 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ، ފިނިވާމަގު/ށ.ފޭދޫ އަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިމަސައްކަތާއި ގުޅިގެން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން 25 ޖަނަވަރީ 2024 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 ގައި މިކައުންސިލްގެ މީޓިންރޫމުގައި އޮންނާނެއެވެ.

21 ޖަނަވަރީ 2024
ހޯދާ