މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރޮކިއުމެންޓް މައުލޫމާތު އާންމުކުރުން – ޑިސެމްބަރ 2023

އިއުލާން

     ޕްރޮކިއުމެންޓް މައުލޫމާތު އާންމުކުރުން – ޑިސެމްބަރ 2023

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ 10.53 މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ނެރުއްވާފައިވާ ނަންބަރ P/CIR/2020/50-13 ސާރކިއުލަރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، މި ކައުންސިލުން 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 1 އިން ފެށިގެން 30 ގެ ނިޔަލަށް އެވޯޑު ކޮށްފައިވާ މާލިއްޔަތުގެޤަވާއިދުގެ ބާބު 10 ގެ ޖަދުވަލު 1 ގެ 1 އަދި 2 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަގުގެ ޕްރޮކިއުމެންޓް ތަކުގެ ތަފްޞީލް މިޢިއުލާނާއި އެއްހީރަސް ކޮށްފައި ވާނެއެވެ.

 
10 ޖަނަވަރީ 2024
ހޯދާ