މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މީހުން ދިރިއުޅުންނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިން ދޫކުރުން

އިޢުލާން

 

މީހުން ދިރިއުޅުންނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިން ދޫކުރުން

ހޮޓާރެސްޓޯރެންޓް/ކެފޭ ގުދަން ވޯރކްޝޮޕް އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނދެ މަރާމާތުކުރުމަށް 20 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބިންދޫކުރުން.

ބިމުގެ ތަފްސީލް

ބިން ދޫކުރާ އަދަދު

ބިމުގެ ބޮޑުމިން

ލޮޓްނަމބަރ

ހޮޓާރެސްޓޯރެންޓް/ކެފޭ ދޫކުރާބިން

01

3500  އަކަފޫޓް

59.7(1)

ހޮޓާރެސްޓޯރެންޓް/ކެފޭ ދޫކުރާބިން

01

4972 އަކަފޫޓް

59.7(2)

ވޯރކްޝޮޕް/ގުދަން އެޅުމަށް ދޫކުރާބިން

01

2500 އަކަފޫޓު

68.2(1)

ވޯރކްޝޮޕް/ގުދަން އެޅުމަށް ދޫކުރާބިން

01

2500 އަކަފޫޓު

68.2(2)

ވޯރކްޝޮޕް/ގުދަން އެޅުމަށް ދޫކުރާބިން

01

2500 އަކަފޫޓު

68.2(3)

އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނދެ މަރާމާތުކުރުމަށް

01

6500 އަކަފޫޓް

67.2(1)

އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނދެ މަރާމާތުކުރުމަށް

01

6500 އަކަފޫޓް

67.(2)

ބިންކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ އެންމެ ކުޑައަގަކީ އަކަފޫޓަކަށް 0.65ލ(ފަސްދޮޅަސް ފަސްލާރި)

         

 ވީމާ މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 15 ޖެނުއަރީ 2024 ވަނަދުވަހުގެ 11:00  ގެ ކުރިން ބިޑްރަޖިސްޓްރީ ކުރައްވާ 22 ޖެނުއަރީ 2024 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:00 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޭދޫކައުންސިލްގެ އިދާރާ ފިނިވާމަގު/ށ.ފޭދޫ އަށް ވަޑައިގެން ފޯމް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި ޕޮއިންޓްދޭނެ ގޮތް

 

އަގު/ކުލި

ކުލީގެގޮތުގައި ހުށަހަޅާނީ މަހަކަށް އަކަފޫޓަކަށް 0.65 ލާރި އަށްވުރެ ކުޑަނޫން  އަގެކެވެ.މިބައި ހިސާބުކުރާނީ ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެ ބޮޑުއަގަކީ ބެންޗްމާކް ކަމުގައި ބަލައިގެން ކަނޑައެޅިފައިވާ % ހުރިހާ އަގުތަކެއްގެ މެދުގައި ބަހާލައިގެންނެވެ.

60

ށ.ފޭދޫގެ ރައްވެއްސެއްނަމަ

10

ށ.ފޭދޫގައި ރައްވެހިވެފައިވާ ފަރާތެއް ނޫންނަމަ

5

އިޖުތިމާޢީ ކަންކަމަށް ކުރާޚަރަދު

ރަށުގެ އިޖުތިމާޢީކަންކަން ކުރުމަށް އަހަރަކަށް ހުށަހަޅާއަގު 15000 ރުފިޔާ ނަމަ

15000 ރުފިޔާއަށްވުރެ ކުޑަނަމަ  3 ޕޮއިންޓް

20

މާލީ ޤާބިލުކަމަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ބީލަމާއިއެކު ހުށަހެޅި ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓްއަށްބަލައި ހުށަހެޅި ބީލަމުގެ ވެލިޔުގެ އެއްއަހަރުދުވަހަށް މަދުވެގެން %50 އާއި އެއްވަރުގެ ޤާބިލްކަން ހުރިނަމަ 5 ޕޮއިންޓް، %40 އާއި އެއްވަރުގެ ޤާބިލްކަންހުރިނަމަ 4 ޕޮއިންޓް، %30 އާއި އެއްވަރުގެ ޤާބިލްކަން ހުރިނަމަ 3 ޕޮއިންޓް، އަދި %30 އަށްވުރެ ދަށްނަމަ އެއްވެސް ޕޮއިންޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

5

              މިއިޢުލާނާއިއެކު ބިންދޫކުރާ ސަރަހައްދުގެ ޗާޓް އާންމުކުރެވިފައި ހުންނާނެއެވެ.

              އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ރަސްމީގަޑީގައި 6540045 ނަންބަރު ފޯނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޭދޫ

ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޯނުނަމްބަރ.

ވެބްސައިޓް

އީމެއިލް

6540045

www.feydhoo.gov.mv

[email protected]

                 

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

10 ޖަނަވަރީ 2024
ހޯދާ