އަބޫބަކުރު ސްކޫލް، ގދ. ތިނަދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިސްކޫލުންދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް މިސްކޫލުގެ ގަރްއުންޑް ފްލޯ ދަރިވަރުންގެ ފާޚާނާ މަރާމާތު ކުރާނެ ފަރާތެއްހޯދުން.

 

   މިސްކޫލުންދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް މިސްކޫލުގެ ގަރްއުންޑް ފްލޯ ދަރިވަރުންގެ ފާޚާނާ މަރާމާތު ކުރާނެ ފަރާތެއްހޯދުން.

މަސައްކަތް

  މިސްކޫލުންދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް މިސްކޫލުގެ ގަރްއުންޑް ފްލޯ ދަރިވަރުންގެ ފާޚާނާ މަރާމާތު ކުރާނެ ފަރާތެއްހޯދުން.

ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

09 ޖަނަވަރީ 2024 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން މި ސްކޫލުގެ އީ.މެއިލް  [email protected] މެދުވެރިކޮށް ރެޖިސްޓަރ ކުރެއްވުމާއެކު ހަމަ މި މެއިލްއަށް ސުވާލު ފޮނުއްވައިގެން ނުވަތަ މި އިދާރާގެ ފޯން: 6842095 އަށް ގުޅުއްވައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.  

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ސުންގަޑި

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް 10 ޖަނަވަރީ 2024  ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 12:00  އަށް މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ފަހުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެއެވެ.

މާރކްސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް

އަގު:    60 މަރކްސް

މުއްދަތު:  20 މަރކްސް

ތަޖުރިބާ:  20 މަރކްސް

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   03 ޖަނަވަރީ 2023 

03 ޖަނަވަރީ 2024
ހޯދާ