އަބޫބަކުރު ސްކޫލް، ގދ. ތިނަދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނީލަންކިޔުމާއި ގުޅޭ

ސުކޫލުގައިހުރި ބައެއްތަކެތި ނީލަންކިޔުމާއި ގުޅޭ

 

މިސްކޫލްގައި ހުރި ބައުވެ ހަލާކުވެފައިވާ ތަކެތި ދެވަނަ ފަހަރަށް ނީލަން ކިޔުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ވީމާ، މިތަކެތި ނީލަމުގައި ބައްލަވައިގަތުމަށް ބޭނުންފުޅުވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން، 06  ޖަނަވަރީ 2024  ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00 އަށް އަބޫބަކުރު ސްކޫލް ހޯލަށް ވަޑައިގެން ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެދެއްވުން އެދެމެވެ. އަދި ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެ ނީލަން ކާމިޔާބު ކުރާ ފަރާތް ތަކުން 24 ގަޑިއިރުތެރޭގައި މި އޮފީހަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު އެތަކެތި ގެންދަންވާނެއެވެ. 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދެއްވުމަށް މިސްކޫލްގެ ނަންބަރ: 6842755 ފޯނަން ރަސްމީ ގަޑީގައި ގުޅުއްވައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

 

02 ޖަނަވަރީ 2024

02 ޖަނަވަރީ 2024
ހޯދާ