ފުވައްމުލަކު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
މަސައްކަތު މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާޝީޓް

މި ސްކޫލްގެ ނަންބަރު: 23/GS44/IUL/2023 އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަސައްކަތު ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ

ނަތީޖާ ޝީޓް މި އިޢުލާނާއެކު އާއްމުކުރީމެވެ.  ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ ނަތީޖާ ޝީޓް އާއިމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 2024 ޖަނަވަރީ 02 ވަނަ

ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން ސްކޫލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާހުށަހެޅުމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށެވެ.

27 ޑިސެންބަރު 2023
ހޯދާ