މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
(IUL)14-PR/1/2023/92 އިޢުލާނުގެ ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތާއި ބެހޭ

މި އޮފީހުން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް، ކަސްޓަމްސް ގައި ބޭނުންކުރުމަށް Oracle Database License ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަންކުރި ނަންބަރު(IUL)14-PR/1/2023/92  (20 ނޮވެންބަރު 2023( އިޢުލާނުގެ ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު މި އިޢުލާނާއެކު އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ.

27 ޑިސެންބަރު 2023
ހޯދާ