މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު 14-PR/AGR/2023/15 (25 ސެޕްޓެމްބަރު 2023) އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމާބެހޭ. (ރަސްމީ ޔުނިފޯމް-1)

ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފުން ބޭނުންކުރާ ވާރކިން ޔުނިފޯމް )ރަސްމީ ޔުނިފޯމް-1) ތައްޔާރުކޮށް ސަޕްލައިކުރުމަށް މި އޮފީހާއި ކަސްޓަމްސް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އާއި ދެމެދު ވެފައިވާ ނަންބަރު 14-PR/AGR/2023/15  (25 ސެޕްޓެމްބަރު 2023) އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތަށް 16 (ސޯޅަ)  ދުވަސް އިތުރުކޮށްފައިވާތީ، އެކަން އެންމެހައި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

27 ޑިސެންބަރު 2023
ހޯދާ