އަބޫބަކުރު ސްކޫލް، ގދ. ތިނަދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްކޫލުގައިހުރި ބައެއްތަކެތި ނީލަންކިޔުމާއި ގުޅޭ

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން މުދާ ބޭނުންތޯ ބެލުން

ދައުލަތުގެ މުދާ އެއް އޮފީހުން އަނެއް އޮފީހަށް ބަދަލުކުރުމާއި، ބައުވެ ހަލާކުވެގެން ނުވަތަ ބޭނުން ކުރެވެންނެތް ދައުލަތުގެ މުދާ ނީލަން ކިޔުމާއި ނައްތައިލުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ ޢުސޫލުގެ ދަށުން މި އިދާރާގައި ހުރި ބައެއް ތަކެތި ނީލަން ކިޔަން ނުވަތަ ނައްތާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ، އެ ތަކެތި ދަޢުލަތުގެ އެއްވެސް އޮފީހަކުން ބޭނުންތޯ ބެލުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.                                                 

ވީމާ، މިޢިއުލާނާއެކު އެއްކަރުދާސްކުރެވިފައިވާ ލިސްޓުގައިވާ ތަކެތި ބޭނުންފުޅުވާ ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން 31 ޑިސެމްބަރ 2023 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން މި އިދާރާގެ އީމެއިލް  [email protected] އެޑްރެސް އަށް މެއިލް ކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދެއްވުމަށް މިސްކޫލްގެ ނަންބަރ: 6842755 ފޯނަން ރަސްމީ ގަޑީގައި ގުޅުއްވައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

26 ޑިސެންބަރު 2023

 

26 ޑިސެންބަރު 2023
ހޯދާ