ފުވައްމުލަކު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާޝީޓް

 

މި ސްކޫލްގެ ނަންބަރު: 22/GS44/IUL/2023 އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ

ފަރާތުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް މި އިޢުލާނާއެކު އާއްމުކުރީމެވެ.  ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ ނަތީޖާޝީޓް އާއިމެދު ޝަކުވާއެއް

އޮތްނަމަ 2023 ޑިސެންަބަރ 28 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00ގެކުރިން ސްކޫލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާހުށަހަޅެމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ 

 [email protected] އަށެވެ.

26 ޑިސެންބަރު 2023
ހޯދާ