ފުވައްމުލަކު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހި ޓީޗަރ(ރިލީފް) ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާޝީޓް

މި ސްކޫލްގެ ނަންބަރު: 21/GS44/IUL/2023 އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދިވެހިޓީޗަރގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ

ނަތީޖާ ޝީޓް މި އިޢުލާނާއެކު އާއްމުކުރީމެވެ.  ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ ނަތީޖާ ޝީޓް އާއިމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 2023 ޑިސެންބަރ 28 ވަނަ

ދުވަހުގެ 14:00ގެކުރިން ސްކޫލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާހުށަހަޅެމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށެވެ.

26 ޑިސެންބަރު 2023
ހޯދާ