ނޫރާނީ ސްކޫލް، ސ. ހިތަދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެސިސްޓެންޓް ލައިބްރޭރިއަން

   އިޢުލާން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު:

މަޤާމް:                         އެސިސްޓެންޓް ލައިބްރޭރިއަން 

މަޤާމުގެ ރޭންކް:                    ޖީ. އެސް 4

މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:               އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2

މަޤާމުގެ ގިންތި:                    ދާއިމީ

ބޭނުންވާ އަދަދު:                    1 (އެކެއް)

މުސާރަ:                        -/5020 ރުފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވަންސް:                -/1500 ރުފިޔާ

ވަޒީފާ އޮތް އޮފީސް:                  ނޫރާނީ ސްކޫލް، ސ. ހިތަދޫ

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ސެކްޝަނާއި ތަން:          އެކަޑަމިކް ސެކްޝަން، ނޫރާނީ ސްކޫލް، ސ. ހިތަދޫ   

ވަޒީފާގައި ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް:

 1. ލައިބްރަރީ އިންވެންޓްރީ އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
 2. ފޮތްތައް ދޫކުރުމަށާއި، ލައިބްރަރީގައި ފޮތް ކިޔުމަށް ބޭނުންވާ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން.
 3. ކިޔުންތެރިކަމަށް ކުދިން ޝައުޤުވެރިކުރުވުމުގެގޮތުންނާއި، ލައިބްރަރީގައި ހުރި ވަޞީލަތްތައް ދަރިވަރުންނަށާއި، މުއައްޒަފުންނަށް އަންގައި، އިޝްތިހާރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުން.
 4. ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު (ޑާޓާ) ހޯދައި، އެއްކޮށް، އެނެލައިޒުކޮށް، ރައްކާކޮށް، ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
 5. ތަނާއި، ތަނުގައި ހުންނަ ތަކެތީގެ ސާފުތާހިރުކަން ހިފެހެއްޓިފަވާކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކުރުން.
 6. ލައިބްރަރީގެ ރައްކާތެރިކަމާ ބެހޭގޮތުން ލައިބްރޭރިއަނުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކުރުން.
 7. ސްކޫލުގައި ހިންގާ އިތުރު ހަރަކާތްތަކާއި ކިޔަވައިދިނުމާ ގުޅޭ ކަންތަކުގައި ދެވެންއޮތް އެއްބާރުލުމެއް ދިނުން.

މަޤާމުގެ ޝަރުޠު:                                              

 1. މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 4 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ؛
 2. މަތީ ސާނަވީ އިމްތިޙާނަކުން 2 މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'އީ' ގްރޭޑް ލިބިފައި ވުމާއެކު، އޭގެ އިތުރުން، ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނެއްގައި 'ދިވެހި' މި ދާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ؛
 3. ސާނަވީ އިމްތިޙާނަކުން 2 މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ޑީ' ގްރޭޑް ލިބިފައި، އޭގެ އިތުރުން، ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގައި 'ދިވެހި' މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއެކު، މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. 

އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް:

- އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ، ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދެވޭނެއެވެ.

- ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން ބޭސްފަރުވާގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ. 

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލް ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ ކަންކަން:

- ވަޒީފާގެ ޝަރުޠު ( ކަނޑައެޅިފައިވާ އިންސައްތަ: % 11)

- ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން (ކަނޑައެޅިފައިވާ އިންސައްތަ: %38)

- މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ (ކަނޑައެޅިފައިވާ އިންސައްތަ: % 8)

- އިންޓަވިއު (ކަނޑައެޅިފައިވާ އިންސައްތަ: %43)

އިންޓަވިއު ކުރުން:

ހ. މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް އިންޓަރވިއު އޮންނާނީ، 31 މާރިޗު 2015 އާއި 2 އެޕްރީލް 2015 އާ ދެމެދުގެ ތާރީޚެއްގައެވެ.

ށ. އިންޓަރވިއުއަށް ކިޔާނީ، ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރުމަށްފަހު، އެފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

 • ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި، އެ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި (މި ފޯމު، ނޫރާނީ ސްކޫލުން އޮފީހުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.)
 • ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ (މޯލްޑީވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ)
 • ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ނުވަތަ ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން، މި ވަޒީފާއަށް ހޮވިއްޖެނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިޢުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ ލިޔުމެއް.
 • ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތައް.
 • ލިބިފައިވާ ތަމްރީނުތަކުގެ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ 
 • ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ، މުއްދަތު ހަމަނުވާ ކާޑުގެ ސާފު ކޮޕީ.
 • ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެހާއެކެ)

ފޯމް ފޮނުވަންޖެހޭ ތާރީޚު:

2015 މާރިޗު 30 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 3:00 ގެ ކުރިން، ނޫރާނީ ސްކޫލަށް.

އިންޓަވިއު އޮންނާނެ ތަނާއި ގަޑި:

ނޫރާނީ ސްކޫލުގެ އޮފީހުގައި، 31 މާރިޗު 2015 އާއި 2 އެޕްރީލް 2015 އާ ދެމެދުގެ ތާރީޚެއްގައި.

އިތުރު މަޢުލޫމާތުު:

މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ، 6885917 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ.

 28 ޖުމާދަލްއޫލާ 1436

19 މާރިޗު 2015
ހޯދާ