ފާދިއްޕޮޅު ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް (އިޖުތިމާޢީ ސަރަހައްދު ކުނިހާ)

 

              ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

މަޤާމުގެ ނަން: މަސައްކަތު (ވަގުތީ) ކުރެންދޫ އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތައް ކުނިކަހާ

އަސާސީ މުސާރާ: މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ ގަޑިއަކަށް 38.89ރުފިޔާ

އިޢުލާނު ނަންބަރު: (IUL)328-HR/328/2023/96

އިޢުލާނުގެ މުއްދަތުހަމަވި ތާރީޚް:  21 ޑިސެންބަރ 2023 | 13:00

25 ޑިސެންބަރު 2023
ހޯދާ