ނޮޅިވަރަމު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްކުރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް - ޕްރިންޓަރ (ކޮންޓުރެކުޓް)

މި ސްކޫލު ގެ ނަންބަރު (IUL)/GS-90-A/PRIV/2023/14 އިޢުލާނުގައިވާ ޕްރިންޓަރ (ކޮންޓުރެކުޓް) މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް އާންމުކުރަމެވެ.

 މި ޝީޓްގައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށައެޅުމަކާއިގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށް ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ 6520555 ނަންބަރު ފޯނަށެވެ

21 ޑިސެންބަރު 2023
ހޯދާ