މާފަރު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވޭޖް ޓީޗަރ ( ޕްރައިމަރީ ) މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ(A2 ޝީޓް)

ވޭޖް ޓީޗަރ ( ޕްރައިމަރީ ) މަޤާމުގެ އޭ2 ޝީޓް އާންމުކުރުން:

 

މިސްކޫލުގެ އިޢުލާން ނަންބަރު GS115/2023/17  އާ ގުޅިގެން  މަޤާމަށް އެދި

ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ A2 ޝީޓް އާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރީމެވެ. މި A2 ޝީޓާ ގުޅިގެން

ޝަކުވާ އެއް އޮތްނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށައެޅުމަށް އީމެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށެވެ.

ގުޅުއްވާނީ 6560574 އަށެވެ.

17 ސެޕްޓެންބަރު 2023
17 ޑިސެންބަރު 2023
ހޯދާ