ތިނަދޫ ސްކޫލް/ ގދ.ތިނަދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނީލަންކިޔުމާއި ގުޅޭ

ސުކޫލުގައިހުރި ބައެއްތަކެތި ނީލަންކިޔުމާއި ގުޅޭ

މިސްކޫލްގައި ހުރި ބައުވެ ހަލާކުވެފައިވާ ތަކެތި ދެވަނަ ފަހަރަށް ނީލަން ކިޔުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ވީމާ، މިތަކެތި ނީލަމުގައި ބައްލަވައިގަތުމަށް ބޭނުންފުޅުވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން، 23 ޑިސެންބަރ 2023 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ މެންދުރު 13:00 އަށް ތިނަދޫ ސްކޫލް ހޯލަށް ވަޑައިގެން ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެދެއްވުން އެދެމެވެ. އަދި ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެ ނީލަން ކާމިޔާބު ކުރާ ފަރާތް ތަކުން 24 ގަޑިއިރުތެރޭގައި މި އޮފީހަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު އެތަކެތި ގެންދަންވާނެއެވެ. 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދެއްވުމަށް މިސްކޫލްގެ ނަންބަރ: 6842050 ފޯނަން ރަސްމީ ގަޑީގައި ގުޅުއްވައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

                                 14 ޑިސެންބަރ 2023

14 ޑިސެންބަރު 2023
ހޯދާ