ފުވައްމުލަކު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސެންޓީޗަރގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތުގެ A2 ޝީޓް

މިސްކޫލްގެ ސެންޓީޗަރގެ މަޤާމަށް ކުރި ނަންބަރ GS44/IUL/2023/20 އިޢުލާނަށް  ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތުގެ A2 ޝީޓް ޢާއްމުކުރަމެވެ.

ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ ނަތީޖާ ޝީޓް އާއިމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 2023 ޑިސެންބަރ 13 ވަނަ ދުވަހުގެ ގެ 14:00 ގެ ކުރިން ސްކޫލަށް

އަންގަން ވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށެވެ.

11 ޑިސެންބަރު 2023
ހޯދާ