މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އައިސްޕްލާންޓްގެ މަސައްކަތްކުރާނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމާބެހޭ

އައިސްޕްލާންޓްގެ މަސައްކަތްކުރާނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމާބެހޭ:

މިކުންފުންޏާއި ސަރުކާރާ ގުޅިގެން ރ.އަލިފުށީގައި ޤާއިމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އައިިސްޕްލާންޓްގެ އޮފީސް ޢިމާރާތާއި ވަށާފާރުގެ މަސައްކަތް ކުރާނޭ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިމަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 2015 މާރިޗު 26 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 އަށް އަލިފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 2015 އެޕްރީލް 01 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް އަންދާސީހިސާބު އަލިފުށި ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

19 މާރިޗު 2015
ހޯދާ