ފާދިއްޕޮޅު ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުރެންދޫ ތަރި ޤުރުއާން މުބާރާތް 1445 - މުބާރާތައް އިނާމު ހުށައެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

"ކުރެންދޫ ތަރި ޤުރުއާން މުބާރާތް 1445" މުބާރާތައް އިނާމު ހުށައެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން:

މި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރަށުފެންވަރުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "ކުރެންދޫ ތަރި 1445" ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންނަށް އިނާމު ހުށައެޅުމުގެ ފުރުޞަތު 26 ޑިސެންބަރު 2023 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ

13:00ގެ ނިޔަލަށްވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.

މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚް:

25 ޑިސެންބަރު 2023 ން 29 ޑިސެންބަރު 2023 ގެ ނިޔަލަށް މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މުބާރާތުގައި ހޮވާ ވަނަތައް:

  ހ- އެއްވަނަ (ކުރެންދޫ ތަރި)

  ށ- ދެވަނަ

  ނ- ތިންވަނަ

  ރ- މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ އިނާމް.

 

ފައިސާގެ އިނާމު ހުށައަޅަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން ފައިސާޖަމާކުރައްވާނީ ކުރައްވާނީ:

އެކައުންޓް ނަން: ކައުންސިލް 1371 ރެވެނިއު 1

އެކައުންޓް ނަންބަރު: 001-700333-7705

ސްލިޕް ފޮނުވާދެއްވާނީ: 7949730 އަށް.

                  އިތުރުމަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 9960463 ނަންބަރަށެވެ.

                   މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

06 ޑިސެންބަރު 2023
ހޯދާ