މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސައުތު ރީޖަނަލް ކަސްޓަމްސް ހެޑް އޮފީހުގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ކުރުމާބެހޭ

ސައުތު ރީޖަނަލް ކަސްޓަމްސް ހެޑް އޮފީހުގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ކުރުމަށް މި އޮފީހާއި އެސް.ޖޭ ޓްރޭޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާ ދެމެދު ވެފައިވާ ނަންބަރު 14-PR/AGR/2021/18 (29 އޮގަސްޓް 2021) އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތަށް 06 (ހައެއް) މަސް ދުވަސް އިތުރުކޮށްފައިވާތީ، އެކަން އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

06 ޑިސެންބަރު 2023
ހޯދާ