ނޮޅިވަރަމު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އޭޓް ޝީޓް - އިސްލާމް ޓީޗަރ

މި ސްކޫލު ގެ ނަންބަރު  (IUL)/GS-90-A/PRIV/2023/13 އިޢުލާނުގައިވާ އިސްލާމް ޓީޗަރ ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ  ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް (އޭ2 ޝީޓް) އާންމުކުރަމެވެ.    

މި ޝީޓްގައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށައެޅުމަކާއިގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށް ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ 6520555 ނަންބަރު ފޯނަށެވެ

05 ޑިސެންބަރު 2023
ހޯދާ