ފާދިއްޕޮޅު ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާގޮތް

                             

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާގޮތް

 

މިއިދާރާގެ ނަންބަރު: (IUL)328-RM/PRIV/2023/02 (30 އޮކްޓޯބަރ 2023) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބިލަށްވާފައިވާ ގޮތް ތިރީގައި ދަންނަވާފައި އެވަނީއެވެ.

ޕޮއިންޓް ދީފައިވާ ގޮތާއިމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ،  04ޑިސެންބަރު2023  ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00 ކުރިން މިއިދާރާގެ އީމެއިލް އެޑްރެހަށް 

info@kurendhoo.gov.mv ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

#

ބީލަން ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނަން

ލިބުނު ޕޮއިންޓް

އަގު

މުއްދަތު

ތަޖުރިބާ

މާލީ ގާބިލްކަން

ޖުމްލަ

ވަނަ

1

ރިޔަންޕްރައިވެޓްލިމިޓެޑް

67.35

5

15

10

97.35

1

2

ޝެރެޓް ސްޓޫޑިއޯ

70

4.29

15

3.17

92.46

2

3

ޓެރަޕްލޭން

62.22

3.33

8.75

0.23

74.53

3

 

މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

 

 

30 ނޮވެންބަރު 2023
ހޯދާ