ކޮޅުމަޑުލު ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޮޅުމަޑުލު ގާދިއްފުށީ "އަނބުގަސްދޮށުގެ" ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ބެހޭ

30 ނޮވެންބަރު 2023
ހޯދާ