ފުވައްމުލަކު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސެންޓީޗަރގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާޝީޓް

މި ސްކޫލްގެ ނަންބަރު: 20/GS44/IUL/2023 އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ސެންޓީޗަރގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ

ނަތީޖާ ޝީޓް މި އިޢުލާނާއެކު އާއްމުކުރީމެވެ.  ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ ނަތީޖާ ޝީޓް އާއިމެދު ޝަކުވާއެ އްއޮތްނަމަ 2023 ނޮވެންބަރ 30 ވަނަ

ދުވަހުގެ 14:00ގެކުރިން ސްކޫލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާހުށަހަޅެމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށެވެ.

28 ނޮވެންބަރު 2023
ހޯދާ