އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ (ސްކްރީނިންގ ޝީޓް)

މި ހޮސްޕިޓަލުގެ ނަމްބަރު: (IUL)AAAH-A-R/AAAH/2023/26 (07 ނޮވެންބަރު 2023) އިޢުލާނާގުޅިގެން އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގް މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް އާއްމުކުރީމެވެ. ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ ސްކްރީނިންގް މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް އާއި މެދު އެއްވެސް ޝަކުވާ އެއް އޮތްނަމަ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި ހޮސްޕިޓަލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހަޅެމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށެވެ

22 ނޮވެންބަރު 2023
ހޯދާ