ފާދިއްޕޮޅު ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުރެންދޫ ކައުންސިލުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޤުރުއާން ކިލާހަށް ވަނުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން.

މި ކައުންސިލުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޤުރުއާން ކިލާހަށް ވަނުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން.

      މި އިދާރާގެ ފަރާތުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޤުރުއާން ކިލާހަށް ވަނުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފީމެވެ. މިކަމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ، އެކަމަށް ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ ފޯމުންނެވެ.

ފޯމް މި އިދާރާއިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި އަކީ 30 ނޮވެންބަރު 2023 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 އެވެ. ފޯމް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ

10:00 ން 13:00 ށެވެ.

                      މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

21 ނޮވެންބަރު 2023
ހޯދާ