މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް
ދިވެހިރާއްޖެ
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްއިން އެވޯޑްކުރާ ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ މަޢުލޫމާތު އާންމުކުރުން.

އިޢުލާން

 

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން  އޮކްޓޯބަރ 2023 ގައި އެވޯޑްކުރެވުނު ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ މަޢުލޫމާތު އާންމުކުރުން.

 

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ޕްރޮކިއުމެންޓްގެ ތެރެއިން އެވޯޑްކޮށްފައިވާ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތުގެ މައުލޫމާތުތައް އާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރެވިފައިވާތީ، މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

 

                    ޝުކުރިއްޔާ!

21 ނޮވެންބަރު 2023
ހޯދާ