މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަފަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދި މެންގްރޫވް އައިލެންޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2024

ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން 2024 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރިލްމަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ [ދި މެންގްރޫވް އައިލޭންޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2024] އާ ގުޅޭ ގޮތުން ޒުވާނުންނާ މަޝްވަރާކޮށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެއް 2023 ނޮވެންބަރު 22 ވާ ބުދަދުވަހު މެންދުރު 14:00 ގައި އަންބާގެ ސްޓޫޑިއޯގައި ކުރިއަށް ދާނެއެވެ.

ވީމާ ފުޓުބޯޅައަށް ލޯބިކުރާ ފަރާތަކުން މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެދެއްވުން އެދި ދަޢުވަތު އަރުވަމެވެ.

21 ނޮވެންބަރު 2023
ހޯދާ