ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
މި އޮތޯރިޓީން ދޭ މައުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް އައިޓީ ހާޑްވެއަރ (ސާރފޭސް ޕްރޯ އަދި އެސެސޮރީސް) ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިއުލާނާއި ގުޅޭ

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 10.53 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ނެރުއްވާފައިވާ ނަންބަރު 13-P/CIR/2020/50 ސާކިއުލަރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، މި އޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރު (IUL)221-ASS/221/2023/73 (މި އޮތޯރިޓީންދޭ މައުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް އައިޓީ ހާޑްވެއަރފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން) އިއުލާނާއި ގުޅިގެން އެ ބިޑް ކާމިޔާބުކުރެއްވި ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު މި އިއުލާނާއި އެއްހީރަސް ކޮށްފައިވާނެއެވެ.

ވީމާ، މި ބީލަމާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޝަކުވާއެއް ވާނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 10.53 ވަނަ މާއްދާއާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ނެރުއްވާފައިވާ ނަންބަރު 13-P/CIR/2020/50 ސާކިއުލަރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ. 

20 ނޮވެންބަރު 2023
ހޯދާ