ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއަށް ބޭނުންވާ ކޮމްޕިއުޓަރ އަދި ލެޕްޓޮޕް 1 (އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތައް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާ ބެހޭ

މި އިޢުލާންވަނީ 29 ނޮވެންބަރު 2023 11:50 ގައި ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.


މި ޑިޕާޓްމަންޓަށް ބޭނުންވާ ލެޕްޓޮޕް އަދި ކޮމްޕިއުޓަރ އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތައް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

މި މަސައްކަތާގުޅޭ މަޢުލޫމާތުޝީޓް އަދި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު މި އިޢުލާނާއި އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާނެއެވެ.  

މި ތަކެތި ވިއްކުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންވާނަމަ، މި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މެއިލް އެޑްރެސް [email protected] އަށް 27 ނޮވެމްބަރ 2023 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން މެއިލް ކުރެއްވުންއެދެމެވެ. އަދި އަންދާސީ ހިސާބު 30 ނޮވެމްބަރ 2023 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00  އަށް މި ޑިޕާޓްމަންޓަށް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިހެންވެ މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

23 ޖުމާދަލްއޫލާ 1443

20 ނޮވެންބަރު 2023
ހޯދާ