ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ޖުޑިޝަލް އެކެޑަމީއަށް ބޭނުންވާ އެއަރ ކަންޑިޝަން ސިސްޓަމްތައް ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

ޖުޑިޝަލް އެކެޑަމީއަށް 9000 ބީޓީޔޫގެ އެއަރ ކަންޑިޝަންތައް ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު އިއުލާން 198-F/2023/161 އަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީވެ  މިތަކެތި ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

މި މަސައްކަތާގުޅޭ މަޢުލޫމާތުޝީޓް އަދި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު މި އިޢުލާނާއި އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާނެއެވެ.  

މި މަސައްކަތާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަން 23 ނޮވެމްބަރ 2023 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:30 ގައި ޖުޑީޝަލް އެކެޑަމީ ގައި އޮންނާނެއެވެ. އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް 28 ނޮވެމްބަރ 2023 ވަނަދުވަހުގެ 13:00 އަށް މިޑިޕާޓްމަންޓަށް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މިހެންވެ އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

05 ޖުމާދަލްއޫލާ 1445

19 ނޮވެންބަރު 2023
ހޯދާ