މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕޯސްޓް އޮފީހަށް އަންނަ ޕާރުސަލް ސްކޭން ކުރާނެ ސްކޭން މެޝިނެއް ހޯއްދަވައި ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

1.  ޕްރޮޖެކްޓާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު: 

 މި ކުންފުނިން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް ޕޯސްޓް އޮފީހަށް އަންނަ ޕާރުސަލް ސްކޭން ކުރާނެ ސްކޭން މެޝިނެއް ހޯއްދަވައި ދޭނެ ފަރާތެއް  ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

 މިކަމާ ގުޅޭ ޓާރމްސް އޮފް ރިފަރަންސް "ޓީ. އޯ. އާރް"  މިއިޢުލާނާއެކު  އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިއެވަނީއެވެ. އަދި މިކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތަކާއި އެހެނިހެން މައުލޫމާތު "ޓީ. އޯ. އާރް" ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

 ވީމާ، މިކަމަށް ޝަޢުޤުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 

 2.  ބިޑް ޕްރޮޕޯރސަލް ހުށަހެޅުން:

    ތާރީޚް: 29 ނޮވެންބަރ 2023  ސުން ގަޑި:. 14:00

    އެޑްރެސް/ތަން: މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް 8ވަނަ ފަންގިފިލާ

 

 

16 ނޮވެންބަރ 2023

16 ނޮވެންބަރު 2023
ހޯދާ