އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޮމިޝަނުން 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ 01ން ފެށިގެން 31ގެ ނިޔަލަށް އެވޯޑުކޮށްފައިވާ ޕްރޮކިއުމަންޓުތަކުގެ ތަފްޞީލު

އިޢުލާނު

 

 ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވައިދުގެ10.47  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން ނެރުއްވާފައިވާ ނަންބަރު : 13-P/CIR/2020/50 ގެ ސާކިއުލަރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، މި ކޮމިޝަނުން 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ 01 ން ފެށިގެން 31 ގެ ނިޔަލަށް އެވޯޑުކޮށްފައިވާ މާލިއްޔަތުގެ ގަވައިދުގެ ބާބު 10ގެ ޖަދުވަލު 1ގެ 1 އަދި 2 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަގުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓުތަކުގެ ތަފްސީލު މި އިޢުލާނާ އެއްހީރާސްކޮށްފައި ވާނެއެވެ.

01 ޖުމާދުލްއޫލާ 1445

15  އޮކްޓޫބަރު  2023

15 ނޮވެންބަރު 2023
ހޯދާ