މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސީނިއަރ އޮފިސަރ ގރ-01 - ސޭލްސް އެންޑް މާރކެޓިންގ ޑިޕާރޓްމަންޓް

މަޤާމު: ސީނިއަރ އޮފިސަރ ގރ-01 

1

ބޭނުންވާ އަދަދު:  

 ސޭލްސް އެންޑް މާރކެޓިންގ ޑިޕާރޓްމަންޓް / ކ.މާލެ

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަން:

 13,000.00ރ – 14,000.00 އާއި ދެމެދު

 އަދި އިތުރު ގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިން އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ލިބޭނެއެވެ

 ޕެންޝަން: ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިން ޕެންޝަނަށް ފައިސާ   އުނިކުރެވޭނެއެވެ

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް:

 ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ޑިޕްލޮމާ ހާސިލްކޮއްފައިވުމާއި އެކު  މަދުވެގެން 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ  ހޯދާފައިވުން.

 ނުވަތަ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން އެޑްވާންސް ޑިޕްލޮމާ ހާސިލްކޮއްފައިވުމާއި އެކު  މަދުވެގެން 1 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ހޯދާފައިވުން. 

 ވަޒީފާއަށް ފަރުވާތެރި، ގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި އުޅެވޭ ހީވާގި މީހެއްކަމުގައިވުން

 އަމިއްލަ އިސްނެގުމާއެކު މުވައްޒަފުންނާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަން އެނގުމާއި، މަސައްކަތް ރާވައި ހިންގުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވުން

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު

  މާކެޓިންގ ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ އެންމެހާ އިދާރީ މަސައްކަތްކުރަން އެގުން

  ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރު ކުރުމާއި އިފެކްޓިވް ކޮމިއުނިކޭޝަންސްގެ ހުނަރު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދެވޭނެ

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު:

 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު (މޯލްޑިވް ގޭސްގެ ވެބްސައިޓުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ލިންކް: https://maldivegas.com/downloads/job-application-form )

 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ

 ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ 

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ހުރިނަމަ އެކަން ބަޔާންކުރާ ލިޔުން  (މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ގުޅޭ ވަޒީފާއެއް ކުރިން އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ވަޒީފާ އަދާކުރިކަމުގެ ލިޔުން މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.) 

 ޕޮލިސްރިޕޯޓް (ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުން)

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

 23 ނޮވެމްބަރ 2023 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން

ސުންގަޑި:

މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު އަށް ކިޔޭނީ ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ. ޝޯޓްލިސްޓު ކުރުމުގައި މައުލޫމާތު ފުރިހަމަނޫން އެޕްލިކޭޝަންސްތަކާއި، ހުށަހަޅަން އިސްވެދިޔަ ބަޔާންކުރެވުނު ހުށަހެޅުންތައް ފުރިހަމަނުކުރާ ފަރާތްތަކާއި، ޝަރުޠު ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކާއި އަދި ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ހުށަހެޅުންތައް ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ.

 އެޕްލިކޭޝަން ފޮނުވާނީ ތިރީގައި މިވާ އީމެއިލް:

 [email protected] 

އިތުރު މައުލޫމާތް ސާފްކުރެއްވުމަށް މޯލްޑިވްގޭސްގެ ނަމްބަރ 3335614 އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެެ

15 ނޮވެންބަރު 2023
ހޯދާ