މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޑްރައިވަރ ގރ.01 - ގްރޭޓަރ މާލެ އޭރިއާ

މަޤާމު:  ޑްރައިވަރ ގރ.01 

 4

ބޭނުންވާ އަދަދު:  

 ގްރޭޓަރ މާލެ އޭރިއާ 

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަން:

 12300.00ރ އާއި 13300.00ރ

 އަދި އިތުރު ގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިން  އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ   ނުވަތަ ޑަބަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް ލިބޭނެއެވެ.

 ޕެންޝަން : ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިން ޕެންޝަނަށް  ފައިސާ   އުނިކުރެވޭނެއެވެ

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް:

 އިނގިރޭސި އަދި ދިވެހި ބަހުން ލިޔަންކިޔަން އެނގުމާއިއެކު، މަޤާމުގެ  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ހުނަރު /   ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުން

 C1 އަދި C2 ކެޓަގަރީގެ ޑްރައިވިންގ ލައިސެންސް އޮތުން

 ޓެބްލެޓް ބޭނުންކުރަން އެނގުން

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު

 ގޭގެއަށް ގޭސް ޑެލިވަރީކުރުން

 ޑެލިވަރީއަށް ގެންދާ މުދާ ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުން

 ކޯލް ސެންޓަރުން ދޭ އޯޑަރުތަކާ އިރުޝާދުތައް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ފުރިހަމަކުރުން

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު:

 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު (މޯލްޑިވް ގޭސްގެ ވެބްސައިޓުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.   ލިންކް: https://maldivegas.com/downloads/job-application-form )

 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ

 ލިބިފައިވާނަމަ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ހުރިނަމަ އެކަން ބަޔާންކުރާ ލިޔުން  (މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ގުޅޭ ވަޒީފާއެއް   ކުރިން  އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ވަޒީފާ އަދާކުރިކަމުގެ ލިޔުން މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.) 

 ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް ކޮޕީ

 ޕޮލިސްރިޕޯޓް 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

 20 ނޮވެމްބަރ 2023 ވާ ހޯމަ ދުވަހު 12:00 ގެ ކުރިން

ސުންގަޑި:

 މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު އަށް ކިޔޭނީ ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓު ކުރެވޭ   ފަރާތްތަކަށެވެ. ޝޯޓްލިސްޓު ކުރުމުގައި މައުލޫމާތު ފުރިހަމަނޫން އެޕްލިކޭޝަންސްތަކާއި، ހުށަހަޅަން   އިސްވެދިޔަ  ބަޔާންކުރެވުނު ހުށަހެޅުންތައް ފުރިހަމަނުކުރާ ފަރާތްތަކާއި، ޝަރުޠު ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކާއި އަދި   ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ހުށަހެޅުންތައް ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ

 އެޕްލިކޭޝަން ފޮނުވާނީ:

ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓް

މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އީމެއިލް:[email protected] 

އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފްކުރެއްވުމަށް މޯލްޑިވްގޭސްގެ ނަމްބަރ 3335614 އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެެވެ.

14 ނޮވެންބަރު 2023
ހޯދާ