މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ޔުނެސްކޯ ކެރިއަރސް ޕޭޖް

ޔުނެސްކޯ ކެރިއަރސް ޕޭޖް

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އެޑިޔުކޭޝަނަލް ސައިންޓިފިކް އެންޑް ކަލްޗަރަލް އޯގަނައިޒޭޝަން (ޔުނެސްކޯ) ގެ ފަރާތުން އެދިލައްވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގައިވެސް ތިބި ފަންނުވެރި ފަރާތްތަކުން ޔުނެސްކޯ ގައި މިހާރު ހުޅުވާލެވިފައިވާ ހުސް މަގާމްތަކަކީ ކޮބާތޯ ބަލައިލުމަށް UNESCO Careers ޕޭޖަށް https://careers.unesco.org ވަދެލުމަށެވެ. އަދި ތިޔަބޭފުޅުން ޝައުގުވެރިވާ ދާއިރާއަކުން ހުޅުވާލެވިފައިވާ ފުރުސަތެއް އޮތްތޯ ބަލައިލުމަށްފަހު ބޭނުން ދާއިރާ އަކަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު މި ޕޭޖުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

14 ނޮވެންބަރު 2023
ހޯދާ