މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އޮފިސަރ ގރ.1 - ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޑިޕާރޓްމަންޓް

މަޤާމު: އޮފިސަރ ގރ.1  

 1

ބޭނުންވާ އަދަދު:  

 ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޑިޕާރޓްމަންޓް

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަން:

 އަސާސީ މުސާރަ: 6200.00ރ

 ފިކްސްޑް އެލަވަންސް: 3800.00ރ

އަސާސީ މުސާރައިގެ %20

 އަދި އިތުރު ގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިން އިތުރު  ގަޑީގެ   ފައިސާ ލިބޭނެއެވެ

 ޕެންޝަން: ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިން ޕެންޝަނަށް ފައިސާ   އުނިކުރެވޭނެއެވެ 

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް:

 ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ޑިޕްލޮމާ ނުވަތަ އެޑްވާންސް ޑިޕްލޮޕާ ހާސިލްކޮއްފައިވުމާއި އެކު 01 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖްރިބާ ހޯދާފައިވުން

މިމަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ހޮވުމުގައި ރިޕޯރޓް ލިޔުމުގެ ހުނަރު އަދި ދިވެހި ފަރިތަކަމާއި އެކު ޓައިޕްކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަން ދެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. 

 ވަޒީފާއަށް ފަރުވާތެރި، މީހުންނާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރެވޭ މީހެއްކަމުގައިވުން

 ގަޑި އަށާއި ހާޒިރީއަށް ފަރުވާ ބަހައްޓާމީހެއްކަމުގައިވުން

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު

 ކުންފުނީގެ ބޯޑުގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓަރީގެ އިރުޝާދާއި އެއްގޮތަށް ކުރުމާއި އެހީތެރިވެދިނުން، ބައްދަލްވުންތަކަށް ޑޮކިއުމަންޓް ތައްޔާރުކޮއްދިނުމާއި، މަހުންމަހަށް ނިންމަންޖެހޭ ރިޕޯރޓް ތައް ތައްޔާރުކުރުކުރުން އަދި މެނޭޖްމަންޓް ބައްދަލްވުންތަކުގެ އެންމެހައި ރިކޯރޑް ބެލެހެއްޓުމާއި ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރުން

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު:

 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު (މޯލްޑިވް ގޭސްގެ ވެބްސައިޓުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.)

 ޕޮލިސްރިޕޯޓް 

 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ

 ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ

 ކުރިން ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ވަޒީފާ އަދާކުރިކަމުގެ ލިޔުން

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

 20 ނޮވެމްބަރ 2023 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން

ސުންގަޑި:

 މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު އަށް ކިޔޭނީ ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓު   ކުރެވޭ   ފަރާތްތަކަށެވެ. ޝަރުޠު ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކާއި ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ   ހުށަހެޅުންތައް ބާޠިލު   ކުރެވޭނެއެވެ.

 އެޕްލިކޭޝަން ފޮނުވާނީ:

ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓް

މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 21-02 އެސް.ޓީ.އޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަރ، – 2 ވަނަަ ފަންގިފިލާ

އޯކިޑްމަގު، މާލެ

ފޯން: 3335614   ފެކްސް: 3335615

އީމެއިލް:[email protected]

14 ނޮވެންބަރު 2023
ހޯދާ