އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްކްރީނިން މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް ( މަސައްކަތު )

މި ހޮސްޕިޓަލުގެ ނަމްބަރު: (IUL)AAAH-A-R/AAAH/2023/21 (18 ސެޕްޓެމްބަރ 2023) އިޢުލާނާގުޅިގެން މަސައްކަތު މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގް މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް އާއްމުކުރީމެވެ. ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ ސްކްރީނިންގް މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް އާއި މެދު އެއްވެސް ޝަކުވާ އެއް އޮތްނަމަ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި ހޮސްޕިޓަލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހަޅެމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށެވެ

08 ނޮވެންބަރު 2023
ހޯދާ