ފުވައްމުލަކު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
މަސައްކަތު މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް

މިސްކޫލްގެ މަސައްކަތު މަޤާމަށް ކުރި ނަންބަރ GS44/IUL/2023/17 އިޢުލާނަށް  ކުރިމަތިލާފައިވާ

ފަރާތްތަކުގެ A2ޝީޓް ޢާއްމުކުރަމެވެ. ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ ނަތީޖާ ޝީޓް އާއިމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 2023 އޮކްޓޫބަރ 31 ގެ 14:00 ގެ

ކުރިން ސްކޫލަށް އަންގަން ވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށެވެ.

29 އޮކްޓޫބަރު 2023
ހޯދާ