ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮނޑޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ދަރަނި / ވަޞިއްޔަތް


 

ދަރަނި / ވަޞިއްޔަތް

ތިރީގައި މިދަންނަވާ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއް އޮވެގެން ދަޢުވާ ކުރާފަރާތެއް ވާނަމަ 07 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިޔުމަކުން އެކަން މި ކޯޓަށް އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

  1. އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުލް ޢަނީ ޢަލިދީދީ ، ފިނިހިޔާގެ / ގއ.ކޮނޑޭ

                      ވީމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

25 އޮކްޓޫބަރު 2023
ހޯދާ