ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެއަރކޯން ސިސްޓަމް ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ.

މިއޮފީހަށް 12000 ބީޓީޔޫގެ 2 އިންވަރޓަރ ވޯލް މައުންޓް އެއަރކޯން ސިސްޓަމް، 24000 ބީޓީޔޫގެ 1 އިންވަރޓަރ ވޯލް މައުންޓް އެއަރކޯން ސިސްޓަމް އަދި 24000 ބީޓީޔޫގެ 1 އިންވަރޓަރ ސީލިންގ މައުންޓް އެއަރކޯން ސިސްޓަމް ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން، 10 މާރިޗު 2015 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް މިއޮފީހަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 15 މާރިޗު 2015 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

14 ޖުމާދަލްއޫލާ 1436

05 މާރިޗު 2015
ހޯދާ